Regulamin serwisu i sklepu internetowego

Regulamin serwisu i sklepu internetowego fizuen.pl

REGULAMIN SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO

edu.fizuen.pl


Niniejszy dokument powstał w trosce o ochronę Twoich praw. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy, a także informację o procedurze odstąpienia od umowy zakupionych produktów.


Pamiętaj, proszę, że postanowienia tego regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw przysługujących Ci jako konsumentowi na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie potencjalne wątpliwości będą interpretowane na korzyść konsumenta.


Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy Regulamin dotyczy serwisu dostępnego pod adresem www.fizuen.pl (dalej jako: „Serwis”). Serwis udostępnia Usługi nieodpłatnie oraz odpłatnie w postaci sklepu internetowego oferującego treści cyfrowe, dostępnego pod adresem sklep.fizuen.pl (dalej jako: „Sklep”). Sklep jest częścią Serwisu.
 2. Administratorem serwisu jest Marcin Olchowy prowadzący działalność gospodarczą w Plewiskach (62-064) przy ul. Czarna Droga 40/1, posiadający NIP 5971626383 oraz REGON 521483587(dalej jako: „administrator”).
 3. Z administratorem można skontaktować się w każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Serwisu pod adresem: kontakt@fizuen.pl
 4. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu oraz Sklepu, a także warunki prowadzenia przedsprzedaży Produktów.
 5. Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej pomiędzy administratorem a Użytkownikiem.
 6. Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa się na podstawie umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawieranej za pośrednictwem Sklepu pomiędzy administratorem, który jest Sprzedawcą oraz Użytkownikiem – Klientem. Regulamin określa prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta związane z korzystaniem ze Sklepu, a także zasady i tryb wykonywania prawa odstąpienia od umowy.
 7. Informacje dostępne w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.
 8. Zawarcie umowy jest możliwe również w drodze indywidualnych negocjacji – w tym celu Klient ma możliwość skontaktować się ze administratorem za pomocą jednej z dostępnych metod kontaktu.
 9. Możliwość zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych może być ograniczona czasowo przez Sprzedawcę – w szczególności sprzedaż poszczególnych Produktów może odbywać się w z góry określonych odstępach czasu lub w określonych terminach.Wyjaśnienie definicji


Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:


Formularz zamówienia
Formularz służący do złożenia zamówienia na Produkty w Sklepie. Uzupełnienie Formularza wymaga uprzedniego dodania wybranych Produktów do koszyka, a także wybrania sposobu płatności oraz uzupełnienia danych Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, adres).

Klient
To Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, będący osobą fizyczną lub osobą prawną, które dokonują zakupów w Sklepie i tym samym są stroną Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

Użytkownik
To osoba fizyczna, z którą Administrator zawiera Umowę o świadczenie usług elektronicznych w zakresie usług świadczonych nieodpłatnie. Użytkownikiem jest także Klient.

Przedsiębiorca
To osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która nie jest ani Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta – dokonuje zakupu w Sklepie zawierając Umowę o dostarczenie treści cyfrowych, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.

Konsument
To osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego).

Przedsiębiorca na prawach konsumenta
To osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą zawierająca Umowę o dostarczenie treści cyfrowych, która jest bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada ona dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Usługi elektroniczne
To ogół usług, które Administrator świadczy w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników i Klientów.

Konto Klienta
To indywidualny dostęp danego Klienta do Produktów, określany nazwą użytkownika (loginem), która jako unikalne i niepowtarzalne oznaczenie użytkownika pozwala na jego identyfikację oraz hasłem w postaci ciągu znaków zabezpieczających dostęp do usług; Konto Klienta jest częścią Sklepu.

Produkt
To oferowany w Sklepie produkt będący treścią cyfrową, którego opis oraz cena brutto są dostępne przy każdym z prezentowanych Produktów.

Umowa o dostarczanie treści cyfrowej
To Umowa zawierana pomiędzy Administratorem – Sprzedawcą Produktów – oraz Klientem za pośrednictwem Sklepu.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
To Umowa zawierana pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której treścią jest uzyskanie dostępu do Serwisu, dostarczenie newslettera lub możliwość założenia i utrzymania Konta Klienta.

Usługa Newslettera
To Usługa, którą administrator realizuje w ramach Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegająca na dostarczaniu Użytkownikom treści branżowych lub/i informacji handlowych, w tym reklamowych i polegających na marketingu usług i produktów administratora, na podany przez nich adres poczty elektronicznej.

Zamówienie
To oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej ze Sprzedawcą.


Ogólne warunki świadczenia Usług elektronicznych


 1. Administrator w ramach Serwisu oferuje świadczenie Usług elektronicznych – odpłatnie oraz nieodpłatnie.
 2. Usługi elektroniczne nieodpłatne świadczone są w ramach Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stronami są administrator oraz Użytkownik Serwisu. W szczególności są to następujące Usługi:
  a. dostępu do Serwisu oraz możliwości zapoznania się z treściami dostępnymi nieodpłatnie bez ograniczeń dla Użytkowników, np. w ramach bloga, aktualności;
  b. możliwość założenia i utrzymania Konta Klienta;
  c. Usługa Newslettera.
 3. Administrator świadczy Usługi elektroniczne odpłatne w ramach Umowy o dostarczenie treści cyfrowej, której stronami są Administrator jako Sprzedawca oraz Klient. Przedmiotem Umowy o świadczenie treści cyfrowej jest przede wszystkim umożliwienie dokonania zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Użytkownikowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki prywatności przed zawarciem umowy. Jeżeli nie akceptuje ich postanowień, nie powinien korzystać z usług oferowanych w Serwisie. Jeżeli natomiast zapoznał się z ich treścią w sposób opisany wyżej, jest związany ich postanowieniami.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.
 7. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.
 8. Konkursy i promocje, o których mowa w ust. 7, mogą być także skierowane do zamkniętego grona Użytkowników lub Klientów. Wówczas ich warunki zostaną przedstawione tym Użytkownikom lub Klientom w sposób, który umożliwia zapewnienie dostępu i utrwalenie treści.Podstawowe warunki korzystania z Serwisu


 1. Aby korzystać z Serwisu Użytkownik nie musi posiadać sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych. Do poprawnego i pełnego korzystania z Usług po stronie Użytkownika konieczne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a. dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet,
  b. zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa,
  c. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Jeżeli do prawidłowego korzystania z poszczególnych Usług konieczne będą dodatkowe wymagania techniczne, Administrator poinformuje o tym Użytkownika przed zawarciem Umowy.
 3. Ponadto, Użytkownik powinien posiadać wiedzę na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet i dla zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, powinien wyposażyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego (np. programy antywirusowe).
 4. Administrator zapewnia Użytkownikom podstawowe wsparcie techniczne i eksploatacyjne związane z Serwisem. W razie problemów związanych z korzystaniem z Serwisu, Użytkownik powinien wysłać wiadomość zawierającą zwięzły opis problemu na adres e-mail kontakt@fizuen.pl.
 5. Przed zawarciem umowy Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia wszystkie wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania Serwisu na urządzeniach Użytkownika, jeżeli wadliwe działanie Serwisu wynika z użycia niewłaściwego urządzenia, niewłaściwej przeglądarki, błędnej konfiguracji lub innych przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika. W każdym przypadku Użytkownik może zgłosić nieprawidłowe działanie Serwisu na adres kontakt@fizuen.pl.
 6. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa (treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich). Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich.
 9. Użytkownik i ewentualnie osoby korzystające z Usług z jego upoważnienia są odpowiedzialni za zabezpieczenie loginu i hasła przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym.
 10. Przekazywanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym lub korzystanie z konta innego Klienta jest surowo zabronione. Udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym może przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa Serwisu oraz świadczenia Usług, w związku z czym stwierdzenie przez Administratora, że wskazane dane są w posiadaniu osoby nieuprawnionej może skutkować blokadą Usług. Ponadto Administrator może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i dochodzić roszczeń odszkodowawczych, jeżeli w wyniku udostępnienia loginu i hasła doszło do powstania szkody w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 11. Użytkownik i upoważnione przez niego osoby trzecie, mające dostęp do Usług świadczonych przez Administratora, są zobowiązani korzystać z Usług elektronicznych zgodnie z prawem. W szczególności zabrania się korzystania z Usług w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem Usług lub w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 12. Korzystanie z Usług niezgodnie z Regulaminem powoduje blokadę Usług.
 13. Bez uszczerbku dla obowiązujących bezwzględnie przepisów prawa, blokada Usług elektronicznych z przyczyn, o których mowa w ust. 6 – ust. 12 powyżej nie stanowi naruszenia Umów zawieranych z Użytkownikami. Wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza administratora z tego tytułu jest niniejszym wyłączona.
 14. Serwis oraz wszystkie jego elementy, w szczególności w postaci treści i warstwy graficznej, są chronione przepisami prawa własności intelektualnej, w tym mogą być chronione jako utwory prawa autorskiego. Zabronione jest ich rozpowszechnianie, publikowanie lub kopiowanie, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody Administratora.Zawarcie i wykonanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną


 1. Administrator świadczy usługi nieodpłatne w postaci zapewnienia dostępu do Serwisu, Usługi Newslettera i możliwości założenia, i utrzymania Konta Klienta. 
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana z chwilą uzyskania dostępu do Serwisu, zapisania się na newsletter lub założenia Konta Klienta.
 3. Sprzedawca świadczy usługę utrzymania Konta Klienta w czasie co najmniej roku od dnia założenia Konta Klienta. Konto Klienta jest częścią Sklepu. 
 4. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta. W tym celu Użytkownik przekazuje administratorowi oświadczenie o rozwiązaniu Umowy w taki sposób, aby administrator mógł się z nim zapoznać, np. przez wysłanie wiadomości e-mail. Administrator usunie konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania. 
 5. W razie korzystania z Konta Klienta w sposób sprzeczny ze wskazanymi w Regulaminie zasadami lub w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego, Sprzedawca ma prawo do zablokowania Klientowi dostępu do Konta Klienta.
 6. Bez uszczerbku dla obowiązujących bezwzględnie przepisów prawa, blokada Konta Klienta z przyczyn, o których mowa w ust. 5 powyżej nie stanowi naruszenia Umów zawieranych z Użytkownikami. Wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza administratora z tego tytułu jest niniejszym wyłączona.
 7. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na świadczone Usługi elektroniczne nieodpłatne. Reklamację można złożyć poprzez e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora lub listownie na adres siedziby. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące osobę składającą reklamację oraz przedmiot reklamacji ze zwięzłym opisem okoliczności. 
 8. Administrator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
 9. Odpowiedzialność administratora z tytułu Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną ograniczona jest do kwoty 1.000 zł. Postanowienie to nie ogranicza, nie modyfikuje i nie wyłącza przepisów bezwzględnie obowiązujących, w szczególności dotyczących praw konsumenckich.Usługa Newslettera


 1. Usługa Newslettera jest nieodpłatna; polega na zobowiązaniu Administratora do dostarczania określonych treści Użytkownikom, którzy zapisali się na Newsletter.
 2. Usługa Newslettera jest świadczona w ramach Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Stronami tej umowy są administrator oraz Użytkownik. Chwilą zawarcia umowy jest zapis na Newsletter. Zapis na newsletter ma charakter dobrowolny.
 3. Użytkownik może zapisać się na Newsletter przez podanie swojego imienia i adresu e-mail i kliknięcie przycisku “Dołączam do mailingu”.
 4. Treści, które udostępniane są w Newsletterze mogą obejmować:
  a. treści branżowe z dziedzin edukacji, marketingu, biznesu lub innych;
  b. informacje handlowe na temat działalności administratora lub jego partnerów;
  c. treści marketingowe – marketing własny produktów i usług administratora lub jego partnerów.

  Rodzaj i tematyka treści mogą ulec zmianie w czasie realizacji Usługi Newslettera, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania Użytkowników.
 5. Administrator może dostarczać różne treści różnym Użytkownikom, bazując na wewnętrznym monitorowaniu zachowań Użytkowników w ramach otrzymywanego Newslettera, aby dostarczyć Użytkownikom treści, które będą dla nich najbardziej użyteczne.
 6. Aby zrezygnować z Usługi Newslettera Użytkownik powinien kliknąć aktywny link na końcu wiadomości w ramach newslettera „Zrezygnuj”.
 7. Chwila wysłania oświadczenia o rezygnacji w taki sposób, że administrator może się z nim zapoznać, jest chwilą rozwiązania Umowy, o której mowa w ust. 2.
 8. Wszystkie treści, które dostarczane są w ramach Newslettera są treściami, do których administrator posiada autorskie prawa majątkowe lub odpowiednie licencje i zgody na ich wykorzystanie. Administrator udostępnia treści w Newsletterze wyrażając zgodę na wykorzystanie ich przez Użytkowników wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek, chyba że bezpośrednio w danej treści administrator zastrzegł inny zakres zgody. Tym samym, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej i karnej przewidzianej w odpowiednich przepisach, zabronione jest wykorzystywanie treści dostępnych w Newsletterze przez Użytkowników lub dowolne osoby, które uzyskają dostęp do Newslettera, w szczególności:
  a. w sposób mający na celu uzyskanie korzyści majątkowych lub niemajątkowych we własnym lub cudzym imieniu;
  b. w działalności komercyjnej;
  c. poprzez udostępnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub ujawnianie w inny sposób, techniką cyfrową lub drukarską;

  bez uprzedniej zgody administratora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 9. Użytkownik odpowiada też wobec administratora za publiczne udostępnienie treści Newslettera wobec osób trzecich, ale także np. za pośrednictwem zamkniętych forów lub grup w mediach społecznościowych i Internecie.
 10. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników korzystających z Usługi Newslettera w zgodzie z Polityką prywatności.Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczenie treści cyfrowej


 1. Umowa o dostarczenie treści cyfrowej jest zawierana poprzez złożenie Zamówienia w Sklepie za pomocą Formularza zamówienia. Przedmiotem tej Umowy jest zobowiązanie Sprzedawcy do dostarczenia Produktu, a ze strony Klienta – zobowiązanie do zapłaty ceny.
 2. Zamówienia można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę, z zastrzeżeniem treści ustępu 10 “Postanowień ogólnych”.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest:
  a. Prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza zamówienia;
  b. Zaakceptowanie warunków Regulaminu, Regulaminu platformy edukacyjnej i Polityki Prywatności;
  c. Zaakceptowanie oświadczenia o zgodzie na wykonanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (utrata prawa odstąpienia od umowy);
  d. Zapłata za pomocą wybranego operatora płatności.
 4. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia na Produkty.
 5. Po kliknięciu przycisku finalizującego „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Klient będzie miał możliwość wyboru operatora płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez wybranego operatora.
 6. Z chwilą dokonania zapłaty dochodzi do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej.
 7. Poprawne wypełnienie Formularza zamówienia potwierdzane jest na ekranie z wyświetlonym podsumowaniem zamówienia, a w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem operatora płatności on-line: tpay.com (Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, KRS: 412357) operator płatności wysyła dodatkowo informację o danych transakcji na wskazany przez Klienta adres e-mail. Sprzedawca ma prawo do zmiany regulaminu w przypadku zmiany dostawcy integratora płatności wskazanego powyżej.
 8. Na podany w Formularzu zamówienia adres e-mail Sprzedawca wysyła informacje dotyczące Zamówienia, a także, po opłaceniu Zamówienia, dostęp do Produktu.
 9. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na świadczone Usługi elektroniczne odpłatne.
 10. Reklamację można złożyć poprzez e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora lub listownie na adres siedziby. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikujące osobę składającą reklamację oraz przedmiot reklamacji ze zwięzłym opisem okoliczności.
 11. Administrator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia otrzymania.Produkt


 1. Produkty w Sklepie stanowią treść cyfrową w rozumieniu art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020, poz. 287 z późn. zm).
 2. Przedstawiane przez Sprzedawcę treści o tematyce finansowej, zarówno prezentowanie w Serwisie, jak i w treści samych Produktów, mają charakter edukacyjny i są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autorów, zatem nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Klienci samodzielnie i na własną odpowiedzialność podejmują decyzje inwestycyjne. Produkty lub materiały dostępne w Serwisie nie zastąpią porady zasięgniętej u profesjonalisty, mają one jedynie charakter edukacyjny. W związku z tym wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza wobec Klientów, która może powstać na tej podstawie, w tym z tytułu utraconych korzyści, jest niniejszym wyłączona. Postanowienie to nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów mających na celu ochronę konsumentów.
 3. Wszelkie dodatkowe elementy, wartości niematerialne bądź prawne powiązane z Produktem, takie jak możliwość dołączenia do grupy w mediach społecznościowych lub kontaktu z mentorami (autorami) Produktów, są dostarczane przez Sprzedawcę w sposób dobrowolny poza Produktem, w szczególności nie stanowią części oferty i nie należy ich łączyć z Umową o dostarczenie treści cyfrowej.
 4. W ramach Umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Klientowi treść cyfrową w postaci zakupionego Produktu.
 5. Klient uzyskuje dostęp do Produktu poprzez przesłanie Klientowi danych dostępowych do platformy edukacyjnej, w ramach której Klient uzyskuje dostęp do Produktu, w szczególności platformy kursów on-line. Dostęp do niektórych Produktów może być przyznany Klientowi wyłącznie poprzez zapewnioną przez Sprzedawcę platformę edukacyjną.
 6. Platforma edukacyjna, o której mowa w ust. 6 powyżej, funkcjonuje na zasadach określonych w Regulaminie platformy edukacyjnej edu.fizuen.pl jako niezależna umowa między Sprzedawcą a Klientem.
 7. Z chwilą wysłania informacji, o których mowa w ust. 6 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone Kupującemu w całości.
 8. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, wyrażając zgodę na wykonanie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, traci w ten sposób prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020, poz. 287 z późn. zm). Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wciąż przysługuje prawo odstąpienia w ramach gwarancji satysfakcji zapewniane przez administratora jako dodatkowe uprawnienie zgodnie z zasadami “Usługi gwarancji satysfakcji”.Warunki licencyjne dla zakupionych Produktów


 1. Sprzedawca udziela Klientowi licencji na zakupione Produkty. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji.
 2. Klient ma prawo korzystać z zakupionych Produktów tylko na własny użytek niekomercyjny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu platformy edukacyjnej. 
 3. Licencja jest ograniczona do sposobów korzystania z Produktów, które zostały wskazane w ofercie, w Regulaminie platformy edukacyjnej lub wynikają z nich w sposób dorozumiany.
 4. Zakupiony Produkt nie może być przedmiotem użyczenia, odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej. Produkt nie może być wykorzystywany w sposób komercyjny we własnym imieniu lub na cudzy rachunek.
 5. Licencja, o której mowa w ust. 1, w szczególności nie obejmuje prawa do:
  a. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktu w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
  b. wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości produktu,
  c. odpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  d. nieodpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
 6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za umyślne lub przypadkowe złamanie warunków licencyjnych, o których mowa w niniejszej części Regulaminu, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 z późn. zm.) oraz zasad odpowiedzialności odszkodowawczej uregulowanych w Kodeksie cywilnym.Sposób dostarczenia Produktów i przedsprzedaż


 1. Sprzedawca może udostępniać Produkt w przedsprzedaży lub w zwykłej sprzedaży w ramach Sklepu. Udostępnienie do zakupu w ramach przedsprzedaży może dotyczyć ograniczonej liczby Klientów, w szczególności zapewnienie możliwości zakupu Produktu w przedsprzedaży może być ograniczone czasowo lub ilościowo, a także skierowane do wybranej grupy Użytkowników lub Klientów, lub uzależnione od spełnienia warunku.
 2. W przypadku, w którym dany Produkt oferowany jest przez Sprzedawcę do zakupu w przedsprzedaży, Sprzedawca udostępnia warunki i zasady tej przedsprzedaży wszystkim osobom, którym składa ofertę zakupu w przedsprzedaży.
 3. Produkty mogą być udostępniane wyłącznie do wykorzystania na wewnętrznej Platformie edukacyjnej.
 4. Produkty mogą być udostępniane w cyklicznych częściach, ukazujących się w podanych wcześniej terminach. Klient jest informowany o takim sposobie dostarczenia Produktu przed dokonaniem zakupu.
 5. Terminy, o których mowa w ust. 3, mogą zmieniać się z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, nie więcej niż 2 razy w czasie trwania udostępniania części Produktu. Takie zmiany nie stanowią naruszenia Umowy z winy Sprzedawcy. O zmianach Sprzedawca poinformuje Klientów w terminie co najmniej 3 dni przed planowaną pierwotnie datą udostępnienia części Produktu.
 6. Szczegółowe zasady udostępnienia Produktów reguluje Regulamin platformy edukacyjnej.Usługa gwarancji satysfakcji


 1. Sprzedający zapewnia Klientom dodatkową usługę gwarancji satysfakcji z zakupionego Produktu w postaci możliwości odstąpienia od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych do 30 dni od dnia premiery Produktu, bez podania przyczyny.
 2. Z Usługi gwarancji satysfakcji mogą skorzystać wszyscy Klienci, także Przedsiębiorcy, których Sprzedawca poinformował o przysługującym im prawie skorzystanie z “Usługi gwarancji satysfakcji”.
 3. Premierą Produktu jest chwila, w której Klient uzyskał dostęp do Produktu. Jeżeli Produkt jest udostępniany w częściach, premierą Produktu jest chwila udostępnienia Klientowi pierwszej części Produktu.Odpowiedzialność za wady


 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi produktu wolnego od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Szczegóły dotyczące rękojmi za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku, gdy Klient stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Aby złożyć reklamację Klient powinien wysłać treść reklamacji za pomocą poczty elektronicznej lub listem na adres Sprzedawcy. 
 5. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny, podany przez Klienta w reklamacji, w terminie do 14 dni.
 6. Klient powinien podać w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 7. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 8. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 9. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 10. Bez uszczerbku dla przepisów bezwzględnie obowiązujących, w każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez Sprzedawcę.
 11. Więcej informacji na temat praw Kupującego można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 12. Więcej informacji na temat praw Kupującego można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – prawakonsumenta.uokik.gov.pl.Odstąpienie od umowy 


 1. Jeśli w toku zakupu Produktu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do ustawowego odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą, o którym mowa w art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020, poz. 287 z późn. zm).
 2. Jednocześnie jeśli tak wynika z informacji wskazane na stronie Sprzedawcy Klienci mają możliwość skorzystania z usługi gwarancji satysfakcji zapewnianej przez Sprzedawcę jako dodatkowe uprawnienie zgodnie z zasadami określonymi w części “Usługa gwarancji satysfakcji”. “Usługa gwarancji satysfakcji” w żadnej sposób nie ogranicza praw przysługujących Kupującemu na podstawie przepisów bezwzględnie obwiązujących. 
 3. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane w ust. 1, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej.
 4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy lub listem na adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko zaleceniem, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.
 6. Celem zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.
 7. Jeżeli nie wystąpią okoliczności wskazane w ust. 1, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności. 
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie. 
 10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 11. Wzór odstąpienia od umowy dostępny jest jako załącznik do niniejszego regulaminu. Ochrona danych osobowych


 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) jest Administrator.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu. 
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.
 4. Informujemy, że Administrator nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie danych dostępowych do Konta Klienta w jakiejkolwiek formie lub danych osobowych w jakiejkolwiek formie innej niż proces zakupu opisany w tym Regulaminie.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie. 
 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 4. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.Postanowienia końcowe


 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, do których należą w szczególności zmiana warunków sprzedaży, wprowadzenie nowych produktów lub usług oraz zmiany rozwiązań informatycznych. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 
 3. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 7 dni od dnia opublikowania w Serwisie. Użytkownik ma prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług do czasu planowanego wejścia w życie zmian.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 maja 2022 r.
 5. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 6. Wszystkie czynności wynikające z Regulaminu powinny być dokonywane co najmniej w formie dokumentowej, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
 7. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie.
Załącznik numer 1 do Regulaminu serwisu internetowego fizuen.pl


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wzór

W przypadku chęci odstąpienia od umowy mogą Państwo skorzystać z tego formularza, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Nie jest to jednak konieczne do skutecznego odstąpienia od umowy. Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje konsumentom.


Sprzedawca: Marcin Olchowy prowadzący działalność gospodarczą w Plewiskach (62-064) przy ul. Czarna Droga 40/1, posiadający NIP 5971626383 oraz REGON 521483587.


Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:

Nazwa produktu: ___________

Liczba: ___________

Cena brutto: ___________


DANE IDENTYFIKUJĄCE:

Imię i nazwisko: ___________

Data zawarcia Umowy: ___________


Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie produktów z naszego Sklepu. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy: _________________________________.


Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu produktu określone w Regulaminie Sklepu.


______________________________

podpis oraz data

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy:

Informuję, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu jest Marcin Olchowy z siedzibą w Plewiskach (62-064) przy ul. Czarna Droga 40/1, posiadająca NIP 5971626383 oraz REGON 521483587. W sprawie Ochrony Danych możesz skontaktować się pod adresem kontakt@fizuen.pl. W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Polityce prywatności będącej załącznikiem do Regulaminu.