Regulamin platformy edukacyjnej

Regulamin platformy edukacyjnej edu.fizuen.pl

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ

edu.fizuen.pl


Przedstawiamy Ci Regulamin platformy edukacyjnej edu.fizuen.pl, który stworzyliśmy w trosce o ochronę Twoich praw. W jednym miejscu zebraliśmy wszystkie informacje, których możesz potrzebować w związku z korzystaniem z naszej platformy. Jeśli jednak będziesz potrzebować dodatkowych informacji zawsze możesz napisać do nas na adres kontakt@fizuen.pl.


Przedstawiamy Ci Regulamin platformy edukacyjnej edu.fizuen.pl, który stworzyliśmy w trosce o ochronę Twoich praw. W jednym miejscu zebraliśmy wszystkie informacje, których możesz potrzebować w związku z korzystaniem z naszej platformy. Jeśli jednak będziesz potrzebować dodatkowych informacji zawsze możesz napisać do nas na adres kontakt@fizuen.pl.Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy Regulamin dotyczy serwisu dostępnego pod adresem edu.fizuen.pl (dalej jako: „Platforma”). Platforma jest nieodpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników.
 2. Administratorem platformy jest Marcin Olchowy prowadzący działalność gospodarczą w Plewiskach (62-064) przy ul. Czarna Droga 40/1, posiadającyNIP 5971626383 oraz REGON 521483587 (dalej jako: „Usługodawca”). 
 3. Z Usługodawcą można skontaktować się w każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Platformy pod adresem: kontakt@fizuen.pl 
 4. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy, sposób jej funkcjonowania, a także zasady związane ze złożeniem reklamacji i zasady korzystania z treści objętych ochroną na podstawie przepisów praw własności intelektualnej.
 5. Korzystanie z Platformy odbywa się na podstawie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 6. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Użytkownikowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.
 7. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki prywatności przed zawarciem umowy. Jeżeli nie akceptuje ich postanowień, nie powinien korzystać z usług oferowanych przez Platformę. Jeżeli natomiast zapoznał się z ich treścią w sposób opisany wyżej, jest związany ich postanowieniami.Wyjaśnienie definicji


Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:


Użytkownik
To osoba fizyczna, z którą Usługodawca zawiera Umowę o świadczenie usług elektronicznych w zakresie korzystania z Platformy. Użytkownikiem jest osoba, której dostęp do Platformy został przyznany przez Klienta lub bezpośrednio Klient.

Klient
To podmiot, który w Sklepie Usługodawcy kupił treść cyfrową, do której dostęp możliwy jest przez Platformę, zgodnie z postanowieniami Regulaminu sklepu.

Sklep
To sklep administrowany przez Usługodawcę, dostępny pod adresem sklep.fizuen.pl.

Konto Użytkownika
To indywidualny dostęp danego Klienta do Serwisu, określany nazwą użytkownika (loginem), która jako unikalne i niepowtarzalne oznaczenie użytkownika pozwala na jego identyfikację oraz hasłem w postaci ciągu znaków zabezpieczających dostęp do usług; Konto Klienta umożliwia dostęp do zakupionych wcześniej Produktów na zasadach wskazanych w tym Regulaminie.

Usługa warunkowa
To usługa zapewniana w ramach Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na zapewnieniu dostępu do Produktu i możliwości korzystania z Produktu; Usługa jest usługą opartą na dostępie warunkowym w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (tj. Dz. U. z 2015, poz. 1341 z późn. zm).

Produkt
To treść cyfrowa, którą Klient kupił w Sklepie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu sklepu.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (“Umowa”)
To Umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, której treścią jest zapewnienie możliwości korzystania z Konta Użytkownika i dostępu do Usługi warunkowej. Umowa ma charakter nieodpłatny. Ogólne warunki korzystania z Platformy 


 1. Korzystanie z Platformy odbywa się na podstawie Umowy, w ramach której Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  a. założenie i utrzymanie Konta Użytkownika;
  b. usługę warunkową.
 2. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest na żądanie Użytkownika, dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.
 3. Korzystanie z Usługi warunkowej możliwe jest na żądanie Użytkownika, dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, z zastrzeżeniem zasad dostępu do Produktu, o których mowa w części “Udostępnianie Produktu”.
 4. Aby korzystać z Platformy Użytkownik powinien korzystać z urządzenia o następujących cechach i parametrach:
  a. aktualny system operacyjny;
  b. dostęp do sieci Internet o przepustowości wynoszącej co najmniej 20 mbps;
  c. zainstalowana przeglądarka internetowa w najnowszej wersji (Mozilla Firefox, Google Chrome);
  d. możliwość odtwarzania dźwięku;
  e. zainstalowana aplikacja umożliwiająca odczytywanie plików PDF;
  f. pamięć operacyjna RAM wynosząca co najmniej 4 GB;
  g. procesor zbudowany co najmniej z dwóch rdzeni o zegarze nie mniejszym niż 2 Ghz;
  h. wyświetlacz o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli oraz przekątnej nie mniejszej niż 7 cali.
 5. Jeżeli do prawidłowego korzystania z poszczególnych Usług konieczne będą dodatkowe wymagania techniczne, Administrator poinformuje o tym Użytkownika przed zawarciem Umowy. Użytkownik może korzystać z Platformy na urządzeniu, które nie spełnia parametrów, o których mowa w ust. 4, jednak wówczas Usługodawca nie może zagwarantować, że dostępne będą wszystkie funkcjonalności lub że nie wystąpią zakłócenia lub problemy techniczne. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania Platformy na urządzeniach Użytkownika, jeżeli wadliwe działanie wynika z przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika.
 6. Jeżeli do prawidłowego korzystania z poszczególnych Usług konieczne będą dodatkowe wymagania techniczne, Administrator poinformuje o tym Użytkownika przed zawarciem Umowy. Użytkownik może korzystać z Platformy na urządzeniu, które nie spełnia parametrów, o których mowa w ust. 4, jednak wówczas Usługodawca nie może zagwarantować, że dostępne będą wszystkie funkcjonalności lub że nie wystąpią zakłócenia lub problemy techniczne. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania Platformy na urządzeniach Użytkownika, jeżeli wadliwe działanie wynika z przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika.
 7. Administrator zapewnia Użytkownikom podstawowe wsparcie techniczne i eksploatacyjne związane z Platformą. W razie problemów związanych z korzystaniem z Platformy, Użytkownik powinien wysłać wiadomość zawierającą zwięzły opis problemu na adres e-mail kontakt@fizuen.pl.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa (treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich). Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. 
 9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 11. Użytkownik i ewentualnie osoby korzystające z Platformy z jego upoważnienia, w zgodzie z postanowieniami Regulaminu oraz Regulaminu sklepu, są odpowiedzialni za zabezpieczenie loginu i hasła przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym. Hasło używane przez Użytkownika powinno być unikalne.
 12. Przekazywanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym lub korzystanie z konta innego Użytkownika jest surowo zabronione. Udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym może przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa Platformy oraz świadczenia Usług, w związku z czym stwierdzenie przez Usługodawcę, że wskazane dane są w posiadaniu osoby nieuprawnionej może skutkować blokadą Usług. Ponadto Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i dochodzić roszczeń odszkodowawczych, jeżeli w wyniku udostępnienia loginu i hasła doszło do powstania szkody w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 13. Użytkownik i upoważnione przez niego osoby trzecie, mające dostęp do Usług świadczonych przez Usługodawcę, są obowiązani korzystać z Platformy zgodnie z prawem. W szczególności zabrania się korzystania z Platformy w sposób niezgodny z jej charakterem i przeznaczeniem lub w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
 14. Korzystanie z Platformy niezgodnie z Regulaminem powoduje blokadę Konta Klienta.
 15. Bez uszczerbku dla obowiązujących bezwzględnie przepisów prawa, blokada Konta Klienta z przyczyn, o których mowa w ust. 8 – ust. 13 powyżej nie stanowi naruszenia Umowy zawieranej z Użytkownikiem. Wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy wobec Użytkownika z tego tytułu jest niniejszym wyłączona.
 16. Platforma oraz wszystkie jej elementy, w szczególności w postaci treści i warstwy graficznej, są chronione przepisami prawa własności intelektualnej, w tym mogą być chronione jako utwory prawa autorskiego. Zabronione jest ich rozpowszechnianie, publikowanie lub kopiowanie, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.Zasady funkcjonowania Platformy


 1. Platforma jest usługą, którą Usługodawca udostępnia jako Software as a Service (SaaS).
 2. W ramach Platformy każdy Użytkownik ma możliwość korzystania z zestawu funkcjonalności, które umożliwiają mu pełne wykorzystanie Produktów zakupionych w Sklepie, w szczególności zapewnienia dostępu do treści cyfrowych w sposób niezakłócony.
 3. Usługodawca nigdy nie prosi Użytkowników o jakiekolwiek dane dostępowe do Konta Użytkownika. Usługodawca może jedynie wymusić na Użytkowniku zmianę hasła poprzez wiadomość e-mail.
 4. Z jednego Konta Użytkownika może korzystać tylko Użytkownik, dla którego Konto zostało utworzone, z zastrzeżeniem zasad przekazania dostępu, o których mowa w ust. 10 “Zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną” poniżej.
 5. W przypadku, gdy z jednego Konta Użytkownika korzystają osoby nieuprawnione, Usługodawca uprawniony jest do naliczenia opłat za każdą z osób nieuprawnionych wynoszących cenę zakupu Produktu lub Produktów, do którego dostęp uzyskały osoby nieuprawnione. Opłata zostanie naliczona wobec Użytkownika.
 6. W ramach Konta Użytkownik może korzystać z Usługi warunkowej oraz zmieniać swoje dane personalne lub hasło.
 7. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Użytkownicy powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.
 8. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi działanie Platformy w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu certyfikatu SSL oraz innych środków organizacyjnych i technicznych, które gwarantują należyty poziom bezpieczeństwa.Zawarcie i wykonanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną


 1. Administrator świadczy usługi nieodpłatne w ramach Umowy w postaci założenia i utrzymania Konta Użytkownika oraz Usługi warunkowej dostępu do zakupionej wcześniej w Sklepie treści cyfrowej.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. Z Konta Użytkownika może korzystać:
  a. Użytkownik, który jako Klient nabył Produkt w Sklepie Usługodawcy i zaakceptował wówczas Regulamin;
  b. Użytkownik, który w procesie zakupu Produktu w Sklepie został wskazany jako użytkownik Platformy i zostało dla niego założone Konto Użytkownika, a także zaakceptował Regulamin.
 4. Usługodawca tworzy Konto Użytkownika z chwilą zakupu Produktu w Sklepie i zaakceptowania Regulaminu lub po przekazaniu przez Klienta danych do utworzenia Konta Użytkownika.
 5. W każdym wypadku z chwilą założenia Konta Użytkownika, Usługodawca doręcza Użytkownikowi obowiązującą w dniu założenia Konta Użytkownika treść Regulaminu, za pomocą wiadomości e-mail.
 6. Klientowi przysługuje prawo do przekazania przypisanego do niego dostępu do Usługi na rzecz innego wskazanego przez niego Użytkownika. Aby skorzystać z tego prawa, Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą pod adresem kontakt@fizuen.pl i przekazać dane wymagane do przekazania dostępu do Produktu. Prawo do przekazania dostępu do usługi warunkowej innemu Użytkownikowi jest możliwe do zrealizowania w ciągu 14 kolejnych dni od dnia zakupu usługi.
 7. Sprzedawca świadczy usługę utrzymania Konta Użytkownika w okresie co najmniej roku od dnia założenia/od dnia uzyskania dostępu do Produktu.
 8. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika. W tym celu Użytkownik przekazuje Usługodawcy oświadczenie o rozwiązaniu Umowy w taki sposób, aby Usługodawca mógł się z nim zapoznać, np. przez wysłanie wiadomości e-mail. Administrator usunie konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania. 
 9. W razie korzystania z Konta Użytkownika w sposób sprzeczny ze wskazanymi w Regulaminie zasadami lub w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego, Usługodawca ma prawo do zablokowania Klientowi dostępu do Konta Użytkownika, czasowo lub na stałe.
 10. Bez uszczerbku dla obowiązujących bezwzględnie przepisów prawa, blokada Konta Użytkownika z przyczyn, o których mowa w ust. 9 powyżej nie stanowi naruszenia Umów zawieranych z Użytkownikami. Wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy wobec Użytkowników z tego tytułu jest niniejszym wyłączona.Ochrona danych osobowych


 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) jest Usługodawca.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu. 
 3. Użytkownik odpowiada wobec Usługodawcy za bezprawne użycie cudzych danych osobowych.Odpowiedzialność Usługodawcy


 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za nieumyślne działania i zaniechania.
 2. Przedstawiane przez Usługodawcę treści o tematyce biznesowej czy finansowej udostępniane na Platformie mają charakter edukacyjny i są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autorów, zatem nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Użytkownicy samodzielnie i na własną odpowiedzialność podejmują decyzje inwestycyjne. Materiały dostępne na Platformie nie zastąpią porady zasięgniętej u profesjonalisty, nie stanowią doradztwa prawnego czy finansowego. W związku z tym wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza wobec Użytkowników, która może powstać na tej podstawie, w tym z tytułu utraconych korzyści, jest niniejszym wyłączona.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu działania Platformy jest ograniczona do szkody poniesionej Użytkownika wynikającej wyłącznie z błędnego działania Platformy bądź niewywiązania się z Umowy w inny, zawiniony przez Usługodawcę sposób. Odpowiedzialność Usługodawcy z tego tytułu jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia zapłaconego lub pozostającego do zapłaty za Produkt, do którego dostępu Użytkownik nie uzyskał lub uzyskał w sposób, który istotnie wpływał na jakość usługi. Odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje utraconych korzyści.
 4. Bez uszczerbku dla przepisów bezwzględnie obowiązujących Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zewnętrznych dostawców technologii.Warunki licencyjne


 1. Użytkownik potwierdza, że znane są mu zasady legalnego korzystania z cudzej własności intelektualnej, w szczególności podstawowe zasady wynikające z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 z późn. zm.) 
 2. Wszelkie treści, do których Użytkownik uzyska dostęp w związku z korzystaniem z Platformy, w tym w szczególności treści poszczególnych szkoleń, kursów, e-booków lub innych Produktów, a także wszelkie elementy Platformy, w tym jej treść i warstwa graficzna, a także ułożenie elementów, stanowi lub może stanowić utwór w rozumieniu art. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, i jest na tej podstawie objęte ochroną.
 3. Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na utwory, o których mowa w ust. 2. Licencja obejmuje prawo do wykorzystywania tych utworów wyłącznie w ramach Platformy i tylko na użytek prywatny, chyba że dana treść wprost wskazuje możliwość innego wykorzystania.
 4. Użytkownik nie ma prawa do udzielania sublicencji.
 5. Licencja jest ograniczona do sposobów korzystania z utworów, które zostały wskazane tym Regulaminie lub wynikają z nich w sposób dorozumiany.
 6. Utwory nie mogą być przedmiotem użyczenia, odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej. Utwory nie mogą być wykorzystywane w sposób komercyjny we własnym imieniu lub na cudzy rachunek.
 7. Licencja, o której mowa w ust. 1, w szczególności nie obejmuje prawa do:
  a. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktu w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
  b. wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości produktu,
  c. odpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  d. nieodpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.  
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Usługodawcy za umyślne lub wynikające z lekkomyślności złamanie warunków licencyjnych, o których mowa w ust. 2 – ust. 7 powyżej, w szczególności za:
  a. bezprawne kopiowanie utworów w całości lub w części;
  b. bezprawne udostępnienie, rozpowszechnienie lub ujawnienie utworów w dowolny sposób, techniką cyfrową lub drukarską;
  c. wykorzystanie utworów w celach komercyjnych, nawet jeżeli Użytkownik nie odniósł żadnych korzyści;
  d. wykorzystanie utworów w celach innych niż komercyjne, z zamiarem odniesienia korzyści materialnych lub niematerialnych.Postępowanie reklamacyjne


 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłaszania reklamacji dotyczących funkcjonowania Platformy, sposobu wykonania Umowy, świadczenia Usługi warunkowej oraz usługi Konta Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres kontakt@fizuen.pl lub listownie na adres siedziby.
 2. Użytkownik będący konsumentem ma prawo zgłaszać reklamacje w terminie 2 lat od chwili wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. Użytkownik niebędący konsumentem ma prawo zgłaszać reklamacje w terminie 14 dni od chwili wystąpienia zdarzenia lub od chwili, kiedy Użytkownik mógł dowiedzieć się o zdarzeniu zachowując należytą staranność.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane pozwalające na identyfikację Użytkownika (imię, nazwisko, firma podmiotu; adres e-mail lub adres korespondencyjny), użytkownika platformy edukacyjnej (imię i nazwisko) albo klienta (imię i nazwisko lub nazwa podmiotu będącego osobą prawną). Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej krótki opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Nieuzupełnienie reklamacji w terminie 30 dni jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez zgłaszającego reklamację roszczeń wobec Usługodawcy związanych z przedmiotową reklamacją.
 6. Prawidłowo zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania lub uzupełnienia.
 7. Informacja o uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu reklamacji wraz z uzasadnieniem zostanie dostarczona do Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres, z którego Użytkownik przesłał reklamację lub na podany w treści reklamacji adres korespondencyjny.Postanowienia końcowe


 1. Korzystanie z Usługi warunkowej ma charakter akcesoryjny wobec umowy sprzedaży Produktu, który umożliwia dostęp do tej Usługi. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu Usługodawca nie jest zobowiązany do świadczenia usług wynikających z Umowy na podstawie Regulaminu i może tę Umowę, składając odpowiednie oświadczenie przez wiadomość e-mail wysłaną na adres przypisany do Użytkownika lub Klienta, ze skutkiem w momencie złożenia oświadczenia.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 
 3. Usługodawca powiadomi Użytkowników o zmianach w treści Regulaminu co najmniej 14 dni przed wejściem w życie tych zmian. Użytkownik może nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu i rozwiązać Umowę przez złożenie oświadczenia w formie e-mail na adres kontakt@fizuen.pl, w terminie do dnia wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu. Chwilą rozwiązania Umowy jest wejście w życie nowego brzmienia Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26maja 2022 r.
 5. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 6. Wszystkie czynności wynikające z Regulaminu powinny być dokonywane co najmniej w formie dokumentowej, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
 7. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.